ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข Download เป็น PDF File               เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข Download เป็น PDF File                   เฉลย Download เป็น PDF File                   เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 3 พุทธสาวก และชาดก

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 3 พุทธสาวก และชาดก Download เป็น PDF File               เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก Download เป็น PDF File             เฉลย

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ข้อสอบมาตรฐาน วิชาพระพุทธศาสนา ป.1 – หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา Download เป็น PDF File              เฉลย